SAM-buddy kortárs segítőprogram az oktatásban

Felnőttképző és felsőoktatási intézmények részére

A program magyar és külföldi hallgatók integrálására egyaránt alkalmas. Tapasztalatunk alapján viszont a külföldi hallgatók beillesztése érdekében ahol a tradicionális gólyatárborok rendszere nem alkalmazható a külföldi hallgatók integrálására a program kiválóan alkalmazható önállóan is.

Ennek oka, hogy intézménybe külföldről érkező hallgató számos kihívással szembesül. A beilleszkedést, olyan faktorok együttállása nehezíti, mint a helyi kultúra és nyelv ismeretének hiánya, életvitel/életstílus különbözőségek, táplálkozási, lakhatási, környezeti, közlekedési, valamint gondolkozásbeli különbözőségek, továbbá a társás kapcsolatépítési technikák eltérése, a magyar egyetemi oktatás helyi és általános sajátosságaiból fakadó bizonytalanságok, vagy akár a család és támogató hozzátartozók távollétéből eredő anomáliák.

Ezek tükrében, ha egy intézmény szeretné a kultúra-váltás okozta sokkhatást proaktívan enyhíteni, leghatékonyabban akkor jár el, ha már a meglévő a helyi viszonyokat ismerő külföldi és magyar hallgatóihoz fordul segítségért.

Az első éves hallgatók (gólyák) beillesztést leggyakrabban két oldalról megtámogatott programok segítik. Egyfelől az intézmény maga orientál, informál és tájékoztat, másfelől önkéntes alapon bevonja a feladatra alkalmas felsőbb éves hallgatóit a folyamatba, akik hitelesen és személyesen adják át az új hallgatót leginkább érintő információkat, így alakítva a gólyák akklimatizálását, első benyomásait és érzelmi komfortérzetét.

A SAM-buddy fantázia névre keresztelt program (Student Adjustment Monitoring) nevében az angol "somebody" hangzás érvényesül, melynek jelentése "valaki" - akire támaszkodni lehet - tartalomra utal. A buddy kifejezés, mely társat, havert jelent a horizontális kapcsolódás (sorsközösség) kapcsolódási lehetőségét kívánja megjeleníteni.

A program célja, hogy az intézménybe, elsősorban külföldről frissen érkezett fiatal hallgató sok tekintetben kritikus kezdeti (nyolc hetet felölelő) időszakában támogatást kapjon, az övéhez hasonló élménytapasztalatokkal és aktív kezdeményezőkészséggel rendelkező felsőéves hallgató (segítő)társ bevonásával, ezzel csökkentve az akklimatizációs bizonytalanságérzetet, valamint segítve egy új, (a legtöbb esetben az otthonitól eltérő) magyar képzési rendszerben kezdetektől fogva feszített tanulmányi tempójához jól igazodó életmód kialakítását. A folyamatban a részvevő felek (mind a segítő és mind a segített) számára gyakorlatias önismeretet erősítő, illetve az önállóságra (pszichológiai öngondoskodásra) ösztönző technikák ütemezett megismertetésén keresztül kínál élményszerűséget, mely elsődlegesen a segített személy egyéni igényeire, szükségleteire reflektál, miközben bevon és formál.

Mely kompetenciák elsajátítását kívánja előremozdítani a program?

 • Helyi tanulmányi rend, előmenetel megismertetésében
 • A helyi (egyetemi) társas kapcsolatokhoz szükséges kulturális túlélő alapismeretekben
 • Az helyi kultúra ismereteinek elsajátításában
 • Helyi önálló életvitel kialakításához szükséges készségekben
 • Biztonságérzet (fizikai és pszichológiai jólét) kialakításában
 • Kapcsolat és hálózatépítő szociális készségekben
 • Helyi nyelvi és kommunikációs készségekben
 • Az egyetemi kampuszról kialakított teljesebb kép formálásában
 • A tanuláshoz szükséges tárgyi és pszichológiai feltételeinek megismertetésében
 • Az egyetem identitásába történő beilleszkedésben
 • A problémák megoldásához szükséges csatornák feltérképezésében
 • A felsőéves hallgatók társas kapcsolataik szélesítésében
 • Interkulturális találkozások és társas készségek építésében

 • Miben tér el a SAM-buddy program a hagyományos egyetemi mentori rendszerektől?

  Klasszikus mentor programok
  A hagyományos programok emberi erőforrásigénye három formát ölt. Vannak olyan intézmények, ahol az intézmény saját mentorokat képez ki fiatal munkavállalói közül, akik lebonyolítják a beillesztést, információátadást, és menedzselik a hallgatói összejöveteleket. Az ilyen programot nem szoktuk - valós kortárs segítő programnak, azaz angolul peer-buddy programnak nevezni. A második előforduló típus az alulról, főleg a diákszervezetek (pl.: HÖK) által szerveződött alacsony küszöbű kortárs segítő csoportok. A harmadik jellemző és elterjedt program modell az, ahol a hallgatói mentor programnak saját intézményi koordinátora van, aki felsőbb éves hallgatók bevonásával végzi a mentorálást. A bevont hallgatók száma ebben az esetben alacsony és mentor/mentorált arány száma jellemzően 5-20 mentorált/mentor között mozog itthon és külföldön is. Itt megvalósul a kortárs-segítő információátadó képlet, ahol a mentorok leterheltsége nagy, motiválása folyamatos erőforrást igényel.

  SAM-Buddy program újszerűsége

  A SAM-buddy program egyik újszerűség abban áll, hogy a kortárs-segítők leterheltsége minimálisra csökkentett a hagyományos rendszerekéhez képest, ahol megfelelő számú mentor esetében 1-2 mentorált jut egy mentorra. A SAM-buddy mentori rendszer nem csak a gólyák, azaz az első éves hallgatók megsegítésére, hanem akár az Erasmus-os hallgatók fogadására is megoldást kínálhat a későbbiekben.

  Mivel az orvosi képzés sajátosan összetett és időigényes felkészülést vár el, fontos szempont volt, hogy a program motorját adó mentorok tanulmányi előmenetele se szenvedjen hátrányt az esetlegesen felmerülő nagyobb interakció-igény következtében.

  Továbbá az informatikai platformon működő tudástár segítségével a mentorok gyorsan kiképezhetőek, hiszen a munkájukat segíti és útbaigazítja az adatbázis. A mentoroktól a program összesen azt kéri, hogy heti minimum 1x1 órában létesítsen kapcsolatot mentoráltukkal a 8 hetes programban. Az egyes találkozásokra történő felkészülésre pedig 15-20 perc is elegendő.
  Ezen felül a mentorok és mentoráltak csoport/csapatépítésen csapat-összekovácsoláson is részt vesznek 2x2-4 órában a program során, tervezetten a 3. valamint a 8 héten. Ami lehetőséget kínál egymás (mentor/mentorált) illetve mentorok/mentoráltak közötti eszmecserére az egyetemi közös identitás megélésében, jó hangulatú közösségépítésben.

  A beillesztési támogatás így tehát minimálisan legalább 16 db 1:1 alkalmat (beszélgetés felületet) és további 2x4 órás csapatépítést tartalmaz mentor/mentorált valamint mentorok/mentoráltak között. A mentoráltak (azaz az első éves hallgatók) egymás között (vagy a programon kívüli hallgatókkal) is megoszthatják a mentoroktól szerzett egyéni információkat, járulékosan növelve ezzel is a rendszer hatékonyságát.

  Informatikai háttér biztosításának részletei

  A kezdeten regisztrációhoz kötött tudástár 8 hetes bontásban kínál hétről-hétre újabb-újabb feladatokat, amelyeket a mentorok, mint szupport felhasználhatnak a mentorálltjaikkal épülő kapcsolataik előre vitelében.

  Rendelkezik ikonokon keresztül elérhető alap tudásbázis-pontokkal, heti feladatokkal, értesítési/emlékeztető funkcióval és olyan játékos feladatokkal, amelyek teljesítésével a párok (mentor-mentorált) megkülönböztetett figyelemben, jutalomban részesülhetnek a program végén.

  Az oktatási intézmény részéről igényelt erőforrások

 • A program kiszervezett (Human-Service által kivitelezett formában) illetve az adott intézmény saját belső erőforrására építetten is működtethető
 • Adategyeztetések (jelöltek csatornázásához kapcsolódó feladatok) az előkészítő fázisban
 • Információ továbbítás esetleg a tanulmányi koordinátorok bevonásával a hallgatók felé
 • A megvalósítási fázisban a 3. valamint 8. heti alkalmon cspatépítő alkalmak megszervezése
 • Jutalmak/ajándékok és egyéb kellékek beszerzése (mentoroknak és mentorálltaknak) igény esetén

 • Érdeklődjön a további részletekért munkatársunknál e-mailben, vagy személyesen.